در عرصه «جامعه‌شناسی زبان» مباحث بسیاری مطرح است، از جمله پیدایش و رشد زبان‌ها، رابطه زبان و فرهنگ و ادبیات، زبان و ساختارهای اجتماعی، زبان و قدرت، زبان و گفتمان‌های سیاسی و اجتماعی، زبان و ایدئولوژی، زبان و آموزش و...

اما مساله اصلی‌ای که جامعه‌شناسان در این حوزه دنبال می‌کنند، <تحول نظام اجتماعی> و <دگردیسی کنشگر اجتماعی> از طریق تحول زبانی است و با این نگاه به مفاهیمی همچون <قدرت>، <ایدئولوژی>، <آموزش>، <روابط اجتماعی> و <نهادهای اجتماعی> که با حوزه زبان ارتباط دارند، مانند مدرسه، دانشگاه، رسانه‌های جمعی و احزاب توجهی عمیق نشان می‌دهند.

منبع : صاحب نظران |زبان و قدرت * آزاد ارمکی، تقی
برچسب ها : زبان ,اجتماعی، زبان